Hus

Energideklaration: Vad det är och varför det är viktigt

Energideklaration är en viktig del av fastighetsmarknaden i Sverige. Det är ett dokument som visar energiprestandan för en byggnad och ger en bedömning av dess energieffektivitet. Energideklarationen är ett krav för alla byggnader som säljs eller hyrs ut i Sverige.

Syftet med energideklarationen är att ge fastighetsägare och hyresgäster information om byggnadens energiprestanda. Detta gör det möjligt för dem att ta informerade beslut om hur man kan minska energiförbrukningen och spara pengar på energiräkningarna. Energideklarationen ger också en översikt över de åtgärder som kan vidtas för att förbättra energieffektiviteten i en byggnad.

Energideklarationen är ett viktigt verktyg för fastighetsägare och hyresgäster att förstå byggnadens energiprestanda och hur man kan förbättra den. Det ger också potentiella köpare och hyresgäster en bättre uppfattning om vad de kan förvänta sig av en fastighet och dess energikostnader. Energideklarationen är därför en nödvändig del av fastighetsmarknaden i Sverige.

Lag Och Regler

Innan en fastighet säljs eller hyrs ut måste en energideklaration utföras. Detta krav infördes i Sverige 2006 och har sedan dess varit en viktig del av fastighetsmarknaden. Energideklarationen ger en översikt över fastighetens energiprestanda och ger en indikation på hur mycket energi som används för uppvärmning, ventilation och varmvatten.

Krav På Energideklaration

Enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2011:26) krävs en energideklaration vid försäljning eller uthyrning av en fastighet som är större än 50 kvm. Deklarationen ska utföras av en certifierad energiexpert och innehålla information om fastighetens energiprestanda, energianvändning och möjliga energieffektiviseringsåtgärder.

Energideklarationen är giltig i tio år och måste uppdateras om det sker förändringar i fastigheten som kan påverka dess energiprestanda. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att energideklarationen utförs och att den är tillgänglig för potentiella köpare eller hyresgäster.

För att säkerställa att energideklarationen utförs på ett korrekt sätt har Boverket upprättat en lista över certifierade energiexperter. Dessa experter har utbildats och godkänts av Boverket och är kvalificerade att utföra energideklarationer på fastigheter.

I Sverige finns det också regler för hur energiprestanda ska redovisas i annonsering av fastigheter. Enligt marknadsföringslagen måste energideklarationens energiklass anges i annonsering av fastigheter som säljs eller hyrs ut. Detta är för att ge potentiella köpare eller hyresgäster en bättre överblick över fastighetens energiprestanda och därmed också hjälpa till att främja energieffektivisering.

Sammanfattningsvis är energideklaration en viktig del av fastighetsmarknaden i Sverige och kravet på energideklaration har bidragit till ökad medvetenhet om energieffektivisering och minskad energianvändning.

Energiexpertens Roll

En certifierad energiexpert spelar en viktig roll i processen för att skapa en energideklaration. Det är denna expert som ansvarar för att utföra en noggrann och korrekt energianalys av fastigheten. Energiexperten måste ha rätt kunskaper och erfarenheter för att kunna genomföra en sådan analys.

Välja En Certifierad Energiexpert

Det är viktigt att välja en certifierad energiexpert när man ska skapa en energideklaration. En certifierad energiexpert har genomgått utbildning och har erfarenhet av att utföra energianalyser av fastigheter. Det är även viktigt att välja en energiexpert som har erfarenhet av att arbeta med fastigheter som liknar den som ska analyseras.

När man väljer en energiexpert bör man ta hänsyn till följande faktorer:

  • Erfarenhet: Det är viktigt att välja en energiexpert som har erfarenhet av att utföra energianalyser av fastigheter som liknar den som ska analyseras.
  • Certifiering: Det är viktigt att välja en energiexpert som är certifierad av en erkänd organisation, till exempel Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP).
  • Referenser: Det är viktigt att be om referenser från tidigare kunder för att kunna bedöma energiexpertens arbete.

En certifierad energiexpert kan hjälpa fastighetsägaren att identifiera energibesparingsåtgärder som kan minska fastighetens energiförbrukning och därmed sänka energikostnaderna.

Processen För Energideklaration

Besiktning Av Fastigheten

För att upprätta en energideklaration av en fastighet krävs en besiktning av fastigheten. Besiktningen utförs av en certifierad energiexpert som inspekterar fastigheten och samlar in relevant information om fastighetens energianvändning. Besiktningen omfattar bland annat uppgifter om fastighetens byggnadsdelar, ventilationssystem, uppvärmningssystem, varmvattenberedare och belysning.

Upprättande Av Energideklaration

Efter besiktningen upprättas en energideklaration av den certifierade energiexperten. Energideklarationen innehåller information om fastighetens energiprestanda och energianvändning. Energideklarationen är ett dokument som ska ge en översiktlig bild av fastighetens energiprestanda och möjliga åtgärder för att minska energianvändningen.

Energiklassning Av Fastigheten

Efter att energideklarationen har upprättats klassas fastigheten i en energiklass. Energiklassningen baseras på fastighetens energiprestanda och energianvändning. Energiklassningen sträcker sig från A till G, där A står för högsta energiprestanda och G står för lägsta energiprestanda.

Upprättandet av en energideklaration är obligatoriskt för alla bostäder och bostadsrätter som ska säljas eller hyras ut. Bostadsrättsföreningar är också skyldiga att upprätta en energideklaration för fastigheter som innehåller fler än tio bostadsrätter. Energideklarationen ska upprättas enligt ett standardiserat formulär och ska vara uppdaterad och tillgänglig för intressenter vid försäljning eller uthyrning av fastigheten.

Det är viktigt att notera att energideklarationen inte ger någon garanti för fastighetens faktiska energianvändning eller kostnader för energi. Energideklarationen är endast ett dokument som ger en översiktlig bild av fastighetens energiprestanda och möjliga åtgärder för att minska energianvändningen.